Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența hotărârilor 2022 în anul 2022

Hotărârea 1 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( ianuarie - martie 2022)
Hotărârea 2 din 2022 privind aprobarea listei de investiţii provizorii pentru anul 2022
Hotărârea 3 din 2022 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de sau reprezentare în litigiile juridice ale Consiliului Local Gorgota şi Comunei Gorgota,judeţul Prahova pentru anul 2022
Hotărârea 4 din 2022 privind aprobarea„ Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat" la nivelul comunei Gorgota pentru anul 2022
Hotărârea 5 din 2022 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Gorgota,judeţul Prahova anul 2022
Hotărârea 6 din 2022 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2023- 2025 al comunei Gorgota,judeţul Prahova
Hotărârea 7 din 2022 privind acordarea unui mandat special în Asociaţia de Dezvoltare Intercom unitară - A.D.l. ,,Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova"
Hotărârea 8 din 2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Gorgota nr. 41/30.09.2021 privind aprobarea Cererii de finanţare În cadrul Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny" pentru realizarea obiectivului de investiţii: ,,Reabilitare şi modernizare drumuri locale În Comuna Gorgota, judeţul Prahova"
Hotărârea 9 din 2022 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021 şi utilizarea în anul 2022 ca sursă de finnţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare
Hotărârea 10 din 2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Gorgota nr. 40/30.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investiţii: ,, REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA GORGOTA,JUDEŢUL PRAHOVA"
Hotărârea 11 din 2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2022
Hotărârea 12 din 2022 privind aprobarea organizării, în anul 2022, a evenimentului "Căsătoria de Aur" prin acordarea unor premii şi diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie
Hotărârea 13 din 2022 privind aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Gorgota În anul 2022
Hotărârea 14 din 2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gorgota şi a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director, director adjunct din Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat - Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, Comuna Gorgota -PJ
Hotărârea 15 din 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61 din 21.11.2019 privind asigurarea finanţării de la bugetul local pentru unele categorii de cheltuieli, care nu se finan,tează din fonduri externe nerambursabile aferentă obiectivului de investiţii "MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL - EXTINDERE CORP C1, DESFIINŢARE ANEXA C2, CONSTRUIRE ÎMPEJMUIRE, ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂŢI, BRANŞAMENTE, ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIERJUDET PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU"
Hotărârea 16 din 2022 privind acordarea unui mandat special în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară - A.D.I. ,,Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova"
Hotărârea 17 din 2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2022
Hotărârea 18 din 2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a sumelor neeligibile necesare realizării obiectivului de investiţii:,, Amplasare staţii de reâncărcare autovehicule electrice În Comuna Gor9ota,judeţul Prahova"
Hotărârea 19 din 2022 privind aprobarea aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410/17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.164.771,65 lei (50% din valoarea eligibilă a proiectului), pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA"
Hotărârea 20 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni (aprilie-iunie 2022)
Hotărârea 21 din 2022 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2022-2023, la nivelul comunei Gorgota,judeţul Prahova
Hotărârea 22 din 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61 din 21.11.2019 privind asigurarea finanţării de la bugetul local pentru unele categorii de cheltuieli, care nu se finanţează din fonduri externe nerambursabile aferentă obiectivului de investiţii "MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL - EXTINDERE CORP C1, DESFIINŢARE ANEXA C2, CONSTRUIRE [MPEJMUIRE, ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂŢI, BRANŞAMENTE, ŞI ORGANIZARE D E ŞANTIER JUDET PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU"
Hotărârea 23 din 2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393 din 10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.453.642,69 lei (40% din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei "EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA "
Hotărârea 24 din 2022 privind aprobarea depunerii proiectului "Asigurarea de sisteme TIC ( Sistem inteligent de management local) în Comuna Gorgota, judeţ Prahova"
Hotărârea 25 din 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18 din 31.03.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a sumelor neeligibile necesare realizării obiectivului de investiţii:., Amplasare staţii de redncărcare autovehicule electrice în Comuna Gorgota,Judeţul Prahova„
Hotărârea 26 din 2022 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de garantie nr. 818 din 12.10.2017 de la Fondul de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN, încheiată de Comuna Gorgota fn favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 954.742, 30 lei (50 % din valoarea eligibila a proiectului), pentru obiectivul „MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL-EXTINDERE CORP C1, DESFIINŢARE ANEXA C2, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE , ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂŢI, BRANŞAMENTE ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER,JUDEŢUL PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU„
Hotărârea 27 din 2022 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de GaranĹŁie nr. 466/28.08.2017 de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota fn favoarea A.F.l.R. Romdnia, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 703 545, 00 lei ( 49, 76 % din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiției „DESFIINŢARE GRÄDINIȚÄ‚ (CORP Ct), INTOCMIRE PUD RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, CONSTRUIRE GRÄDINIȚÄ‚, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE SANTIER
Hotărârea 28 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții HDESFIINȚARE GRĂDINIȚĂ‚ (CORP C1), ÎNTOCMIRE PUD RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ‚, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, SPAȚIU PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI ORGANIZARE ȘANTIER"
Hotărârea 29 din 2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gorgota, județul Prahova, pe anul 2022
Hotărârea 30 din 2022 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni(iulie-septembrie 2022)
Hotărârea 31 din 2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gorgota, Județul Prahova, pe anul 2022
Hotărârea 32 din 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Gorgota în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii -C.E.A.C. din cadrul Şcolii Gimnaziale „ALEXANDRU IOAN CUZA" -P.j., sat Potigrafu, comuna Gorgota,judeţul Prahova pentru anul şcolar 2022-2023
Hotărârea 33 din 2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gorgota şi a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director sau director adjunct din Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat -Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, Comuna Gorgota -PJ
Hotărârea 36 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( octombrie-decembrie 2022)
Hotărârea 37 din 2022 privind aprobarea cererii de finanţare si a valorii proiectului pentru obiectivul de investiţie: „Asigurarea de sisteme TIC în U.A. T. Comuna GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA" în cadrul finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV - Coeziune economică, socială şi teritorială - Componenta Cl O - Fondul local
Hotărârea 38 din 2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2022
Hotărârea 34 din 2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2022
Hotărârea 35 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investitii „Modernizare, extindere şi dotare Şcoală Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova"
Hotărârea 39 din 2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393 din 10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, Încheiată de Comuna Gorgota În favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii În procent de 100% a avansului de 2.453.642,69 lei ( 40% din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei „EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA "
Hotărârea 40 din 2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410 din 17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.164.771,65 lei {50% din valoarea eligibilă a proiectului), pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA"
Hotărârea 41 din 2022 privind încheierea unui Acord de Parteneriat între U.A. T. Comuna Gorgota şi U.A. T. judeţul Prahova în vederea realizării, reabilitării, extinderii şi modernizării unor obiective de investiţii în sistemul de alimentare cu apă şi canalizare destinate îmbunătăţirii sănătăţii publice şi mediului în conformitate cu îndeplinirea obligaţiilor privind gestionarea apelor uzate şi accesul populaţiei la apă potabilă
Hotărârea 42 din 2022 privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Construire Centrală electrică şi fotovoltaică În U.A. T.-Comuna Gorgota,judeţul Prahova"
Hotărârea 43 din 2022 privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Construire Centrală electrică fotovoltaică la Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza - P.J., Comuna Gorgota, judeţul Prahova"
Hotărârea 44 din 2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2022
Hotărârea 45 din 2022 privind asocierea U.A. T. Comuna Gorgota şi U.A. T. Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public "Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Gimnazială sat Potigrafu, Comuna Gorgota, judeţul Prahova"
Hotărârea 46 din 2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2022
Hotărârea 47 din 2022 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Hornea Gheorghe, ca urmare a decesului acestuia şi vacanta rea unui post de consilier local din cadrul Consiliului local al comunei Gorgota,judeţul Prahova