Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența hotărârilor 2023 în anul 2022

Hotărârea 1 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( ianuarie - martie 2023)
19.01.2023
Hotărârea 2 din 2023 privind aprobarea listei de investiţii provizorii pentru anul 2023
Hotărârea 3 din 2023 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 2022, în valoare de 7848,36 lei, din excedentul bugetar al anilor precedenţi
Hotărârea 4 din 2023 privind aprobarea „ Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat" la nivelul comunei Gorgota pentru anul 2023
Hotărârea 5 din 2023 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Gorgota,judeţul Prahova anul 2023
Hotărârea 6 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393 din 10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destina tă acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.453.642,69 lei (40% din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei „EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA "
Hotărârea 7 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410 din 17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.1.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.164.771,65 lei (50% din valoarea eligibilă a proiectului), pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA"
Hotărârea 8 din 2023 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022 şi utilizarea în anul 2023 ca sursă de jinnţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare
Hotărârea 9 din 2023 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2024 - 2026 al comunei Gorgota, judeţul Prahova
0
Hotărârea 10 din 2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2023
Hotărârea 16 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( aprilie - iunie 2023)
Hotărârea 17 din 2023 privind aprobarea contractării şi garantării unei finantări rambursabile interne în valoare de 4.000.000 lei
Hotărârea 11 din 2023 privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru contractarea şi-sau garantarea de finanţări rambursabile pentru Unitatea administrativ-teritorială comuna Gorgota
Hotărârea 18 din 2023 privind aprobarea re,telei şcolare a unităţilor de învă,tământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2023-2024, la nivelul comunei Gorgota, judeţul Prahova
Hotărârea 19 din 2023 privind aprobarea organizării, în anul 2023, a evenimentului "Căsătoria de Aur" prin acordarea unor premii şi diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie
Hotărârea 20 din 2023 privind aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Gorgota în anul 2023
Hotărârea 21 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410/17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi MUlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.J.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.164.771,651 ei (50% din valoarea eligibilă a proiectului), pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ R UTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA"
Hotărârea 22 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393/10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F. l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.453.642,69 lei (40% din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei „EXTINDERE REŢELE DE CANALIZA RE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA
Hotărârea 23 din 2023 privind aderarea si includerea Comunei Gorgota la noul Parteneriat, respectiv Parteneriatul GAL Cricov-Proviţa-Prahova constituit prin Asociaţia GAL Cricov-ProviţaPrahova pentru accesarea măsurii LEADER, sub-măsurii 19.1- ,,Sprijin pregatitor': inclusiv pentru elaborarea, depunerea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027
Hotărârea 24 din 2023 privind aprobarea Memoriului justificativ si a indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului de investitii "Achiziţie autoutilitară bascu labilă 3,5 T În cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală din comuna Gorgota, judeţul Prahova"
Hotărârea 25 din 2023 privind implementarea proiectului "Achiziţie autoutilitară bascu/abilă 3,5 T În cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală din comuna Gorgota, judeţul Prahova"
Hotărârea 26 din 2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.500.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului
Hotărârea 27 din 2023 privind aprobarea operaţiunilor aferente semnării creditului bancar şi împuternicirea persoanelor autorizate să ducă la îndeplinire aceste operațiuni
Hotărârea 28 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410 din 17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100 la suta a avansului de 2.164.771,65 lei (50 la suta din valoarea eligibilă a proiectului), pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA"
Hotărârea 29 din 2023 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de garantie nr. 818 din 12.10.2017 de la Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 954.742, 30 lei (50 la suta din valoarea eligibila a proiectului), pentru obiectivul „MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL-EXTINDERE CORP C1, DESFIINŢARE ANEXĂ C2, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE , ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂŢI, BRANŞAMENTE ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER,JUDEŢUL PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU„
Hotărârea 30 din 2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2023
Hotărârea 31 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( iulie - septembrie 2023)
Hotărârea 32 din 2023 privind aprobarea documentaţiei pentru PUD - RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE (S = 1000 mp) PENTRU AMPLASARE SPĂLĂTORIE AUTO· 3 POSTURI ŞI AMENAJARE ACCES (SST-2078 mp), com . Gorgota, sat Potigrafu, nr. cadastral 24684 (tarla 46, parcela A 473/45) şi DN l(parte din nr. cadastral 29962)
Hotărârea 33 din 2023 privind acordarea unui mandat special domnului Dumitru Ionuţ-Nicolae, reprezentantul Comunei Gorgota, să voteze şi să semneze Statutul actualizat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova
Hotărârea 34 din 2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Gorgota nr.17 din 10.04.2023 privind aprobarea contractării şi-sau garantării unei finantări rambursabile interne sau externe în valoare 4.000.000 lei
Hotărârea 35 din 2023 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Gorgota nr. 25 din 08.06.2023 privind implementarea proiectului "Achiziţie autoutilitară basculabilă 3,5 T În cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală din comuna Gorgota,judeţul Prahova"
Hotărârea 36 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410 din 17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-!FN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.164.771,65 lei (50% din valoarea eligibilă a proiectului), pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA"
Hotărârea 37 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393 din 10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru lntreprinduile Mici şi Mijlocii SA-/FN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.453.642,69 lei (40% din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei „EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA "
Hotărârea 38 din 2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota, judetul Prahova pe anul 2023
Hotărârea 39 din 2023 privind privind aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota,Jude,tul Prahova pentru anul 2023
Hotărârea 40 din 2023 privind aprobarea Regulamentului, actualizat şi completat, de organizare şi funcţionare (R.O.F.) al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota,judeţul Prahova
Hotărârea 41 din 2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2023
Hotărârea 42 din 2023 privind aprobarea solicitării asigurării unui microbuz prin Proiectul "Şcoli accesibile cu hibrid-ŞAH" finanțat de Administraţia Fondului pentru Mediu în cadrul Programului privind îmbunătătirea calităţii aerului şi reducerea cantităţii de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai putin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride şi alimentate cu gaz natural comprimat
Hotărârea 43 din 2023 privind modificarea şi completarea H.C.L. Gorgota nr. 5 din 31.01.2023 pentru aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Gorgota,judeţul Prahova anul 2023
Hotărârea 44 din 2023 privind asocierea Comunei Gorgota cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investitii „Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova"
Hotărârea 45 din 2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota, judetul Prahova pe anul 2023
Hotărârea 46 din 2023 privind aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota,judeţul Prahova pentru anul 2023
Hotărârea 47 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni (octombrie - decembrie 2023)
Hotărârea 48 din 2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Gorgota în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii -C.E.A.C. din cadrul Şcolii Gimnaziale „ALEXANDRU IOAN CUZA" - P.j., sat Potigrafu, comuna Gorgota,judeţul Prahova pentru anul şcolar 2023-2024
Hotărârea 49 din 2023 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de garantie nr. 818 din 12.10.2017 de la Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - lFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100 la sută a avansului de 954. 742, 30 lei (50 la sută din valoarea eligibila a proiectului), pentru obiectivul „MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL-EXTINDERE CORP C1, DESFIINŢARE ANEXĂ C2, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE , ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂŢI, BRANŞAMENTE ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER,JUDEŢUL PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POT/GRAFU„
Hotărârea 50 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410/17.08.2017 •de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destinată acoperirii în procent de 100 la sută a avansului de 2.164.771,65 lei (50 la suta din valoarea eligibilă a proiectului}, pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA"
Hotărârea 51 din 2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2023
Hotărârea 59 din 2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2023
Hotărârea 55 din 2023 cu privire la aprobarea participării la "Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei În clădirile publice" şi aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul« Eficientizare energetica la institutii publice de pe raza comunei Gorgota Grădiniţa Potigrafu
Hotărârea 56 din 2023 cu privire la aprobarea participării la "Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice şi aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul« Eficientizare energetica la institutii publice de pe raza comunei Gorgota - Şcoala Crivina »
Hotărârea 57 din 2023 cu privire la aprobarea participării la "Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice" şi aprobarea documenta,tiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul« Eficientizare energetica la institutii publice de pe raza comunei Gorgota - Grădiniţa Gorgota »
Hotărârea 58 din 2023 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Comunitatea - Inovare - Dezvoltare - Resurse Energetice Sustenabile I.D. - R.E.S. 2"
Hotărârea 60 din 2023 privind implementarea proiectului ,,Modernizarea infrastructurii de acces agricolă în comuna Gorgota, judetul Prahova"
Hotărârea 61 din 2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (Documentatie de avizare a lucrărilor de intervenţie) pentru proiectul: ,,Modernizarea infrastructurii de acces agricolă în comuna Gorgota, judetul Prahova"
Hotărârea 66 din 2023 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 la nivelul U.A T. Gorgota, judetul Prahova
Hotărârea 67 din 2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2023
Hotărârea 68 din 2023 privind aprobarea alocării din bugetul local a unei sume ce reprezintă cadouri oferite angajaţilor cu ocazia sărbătorilor legale de Crăciun, a zilei de 8 Martie şi a sărbătorilor legale de Paşte
Hotărârea 12 din 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiţii: "REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEȚUL PRAHOVA"
Hotărârea 13 din 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi in cadrul obiectivului de investitii: ,,Amenajare trotuare, rigole betonate pentru scurgerea apei si podete de acces" comuna Gorgota, judetul Prahova„
Hotărârea 14 din 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investitii "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA GORGOTA,JUDETUL PRAHOVA"
Hotărârea 15 din 2023 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investitii „MODERNIZARE CAMIN CULTURAL - EXTINDERE CORP C1, DESFJINTARE ANEXA C2, CONSTRUIRE IM PREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, UTILITATI, BRANSAMENTE Sf ORGANIZARE DE SANTIER,JUD. PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU"
Hotărârea 52 din 2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, judeţul Prahova, începând cu data de 1 ianuarie 2024
Hotărârea 53 din 2023 privind participarea U.A.T.-Comuna Gorgota la proiectului „Comunitatea pentru Inovare și Dezvoltare prin Resurse Energetice Sustenabile I.D. – R.E.S. 2”
Hotărârea 54 din 2023 privind aprobarea plății din bugetul local al U.A.T. Gorgota a cotizației anuale de membru al Asociației Gal - Cricov – Provita – Prahova