Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența hotărârilor în anul 09.01.2020

Hotărârea 1 din 2020 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, rezultat la finalul anului 2019, în valoare de 2.661.397,02 lei din excedentul bugetar al anilor precedenți.
09.01.2020
Hotărârea 2 din 2020 privind aprobarea "Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat" la nivelul comunei Gorgota pentru anul 2020
06.02.2020
Hotărârea 3 din 2020 privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
06.02.2020
Hotărârea 4 din 2020 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și sau de reprezentare în litigiile juridice ale Consiliului Local Gorgota și comunei Gorgota, județul Prahova
06.02.2020
Hotărârea 5 din 2020 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în comuna Gorgota în anul 2020
13.01.2020
Hotărârea 6 din 2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2020-2021, la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
06.02.2020
Hotărârea 7 din 2020 privind aprobarea burselor de ajutor social și cuantumul acestora pentru elevii Școlii Gimnaziale "Alexandru Ioan Cuza", Sat Potigrafu, Comuna Gorgota, Județul Prahova(unitate cu personalitate juridică), pe semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020
06.02.2020
Hotărârea 8 din 2020 privind stabilirea grilelor de salarizare și a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din organigrama Comunei Gorgota, județul Prahova
06.02.2020
Hotărârea 9 din 2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019 și utilizarea în anul 2020 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
06.02.2020
Hotărârea 10 din 2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni (februarie-aprilie 2020)
21.02.2020
Hotărârea 11 din 2020 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2021-2023 al comunei Gorgota, județul Prahova
24.02.2020
Hotărârea 12 din 2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 6.000.000 lei
24.02.2020
Hotărârea 13 din 2020 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Gorgota, judetul Prahova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 31.10.2019
30.03.2020
Hotărârea 14 privind soluționarea cererii înregistrată la Primăria Comunei Gorgota sub nr. 50 din 28.02.2018
30.03.2020
Hotărârea 15 privind soluționarea cererilor înregistrate la Primăria Comunei Gorgota sub nr. 814 din 2020 și nr. 1442 din 2020
30.03.2020
Hotărârea 16 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Gorgota nr. 9 din 30.01.2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019 si utilizarea in anul 2020 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
30.03.2020
Hotărârea 17 din 2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni (mai-iulie 2020)
12.05.2020
Hotărârea 18 din 2020 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.410 din 17.08.2017 de la Fondul Național de Garantare...
12.05.2020
Hotărârea 19 din 2020 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.393 din 10.08.2017 de la Fondul Național de Garantare...
12.05.2020
Hotărârea 20 din 2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Gorgota, județul Prahova
12.05.2020
Hotărârea 21 din 2020 privind aprobarea finanțării din bugetul local al Comunei Gorgota a unor servicii (internet nelimitat și tablete gratuite per elev) în vederea asigurării unei educații digitalizate...
12.05.2020
Hotărârea 22 din 2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici şi a finanţării proiectului ,,AMENAJARE INTERSECŢIE CU SENS GIRATORIU PE DN1 LA KM 42 + 500, ÎN COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU, JUDEŢUL PRAHOVA’’
03.06.2020
Hotărârea 23 din 2020 privind însuşirea documentației cadastrale în vederea declanşării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică locală, a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local ,,AMENAJARE INTERSECŢIE CU SENS GIRATORIU PE DN1 LA KM 42 + 500, ÎN COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU, JUDEŢUL PRAHOVA’’
03.06.2020
Hotărârea 24 din 2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Racorduri de canalizare pe rețea existentă în comuna Gorgota Județul Prahova’’
03.06.2020
Hotărârea 25 din 2020 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 466 din 28.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 703 545, 00 lei (49, 76 % din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei „DESFIINŢARE GRĂDINIŢĂ (CORP C1), INTOCMIRE PUD RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE
03.06.2020
Hotărârea 26 din 2020 privind soluționarea cererii înregistrată la Primăria Comunei Gorgota sub nr. 50/28.02.2018
03.06.2020
Hotărârea 27 din 2020 privind aprobarea închirierii pajiștilor (pășunilor)din patrimoniul privat al comunei Gorgota, județul Prahova
03.06.2020
Hotărârea 28 din 2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gorgota nr 67 din 23.12.2019 privind aprobarea niveluriulor și taxelor locale pentru anul 2020...
16.06.2020
Hotărârea 29 din 2020 privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
07.07.2020
Hotărârea 30 din 2020 privind aprobarea modelului cadru al Actului Adițional nr.1 la Contractul de constituire a dreptului de superficie nr.502 din 08.03.2017
07.07.2020
Hotărârea 31 din 2020 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de garanție nr.818 din 12.10.2017 de la Fondul de Garantare...
07.07.2020
Hotărârea 32 din 2020 privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol al Comunei Gorgota, județul Prahova, pe perioada 2020-2024
07.07.2020
Hotărârea 33 din 2020 privind alegerea președintelui de ședință-Iulie 2020
13.08.2020
Hotărârea 34 din 2020 privind aprobarea retragerii Comunei Gorgota, județul Prahova, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța
13.08.2020
Hotărârea 35 din 2020 privind aprobarea retragerii delegării gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Gorgota, precum și retragerea unilaterală din Contractul de delegare...
13.08.2020
Hotărârea 36 din 2020 privind aprobarea modelului-cadru al Contractului de cofinanțare pentru proiectarea și execuția conductelor...
13.08.2020
Hotărârea 37 din 2020 privind asocierea Comunei Gorgota cu județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții Amenajare trotuare, rigole betonate pentru scurgerea apei și podețe de acces în comuna Gorgota, județul Prahova
13.08.2020
Hotărârea 38 din 2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Gorgota, județul Prahova
28.08.2020
Hotărârea 39 din 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Gorgota în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității –C.E.A.C. din cadrul Școlii Gimnaziale ,,ALEXANDRU IOAN CUZA’’ – P.J., sat Potigrafu, comuna Gorgota, județul Prahova pentru anul școlar 2020-2021
22.09.2020
Hotărârea 40 din 2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Gorgota, județul Prahova
22.09.2020
Hotărârea 41 din 2020 privind aprobarea achiziționării prin leasing financiar a unui autoturism de către S.C.Edil Canal Serv Gorgota SRL
22.09.2020
Hotărârea 42 din 2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Gorgota, județul Prahova
22.09.2020
Hotărârea 43 din 2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni(decembrie 2020-februarie 2021)
17.12.2020
Hotărârea 44 din 2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, județul Prahova, pentru mandatul 2020-2024
17.12.2020
Hotărârea 45 din 2020 privind alegerea viceprimarului Comunei Gorgota, județul Prahova
17.12.2020
Hotărârea 46 din 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Gorgota în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru Evaluarea...
17.12.2020
Hotărârea 47 din 2020 privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 la nivelul UAT Gorgota, județul Prahova
17.12.2020
Hotărâre 48 din 2020 privind aprobarea documentației pentru PUD "Ridicare restricție de construire pentru amplasare spălătorie auto și amenajare drum acces..."
17.12.2020
Hotărârea 49 din 2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Gorgota, județul Prahova
17.12.2020
Hotărârea 50 din 2020 privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova, pentru anul 2020
29.12.2020
Hotărârea 51 din 2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, al comunei Gorgota, județul Prahova
29.12.2020