Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Hotărârile consiliului local în anul 2016

Hotărârea 3 din 2016 privind modificarea și completarea HCL 51 din 2015 privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 la nivelul UAT Gorgota, județul Prahova
2016
Hotărârea 1 din 2016 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni (ianuarie-martie 2016)
2016
Hotărârea 2 din 2016 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Gorgota, județul Prahova, până la data de 30 decembrie 2018
2016
Hotărârea 4 din 2016 privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2016, la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
2016
Hotărârea 5 din 2016 privind aprobarea "Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat", pentru anul 2016
2016
Hotărârea 6 din 2016 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
2016
Hotărârea 7 din 2016 privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale, sub formă de tichete sociale, la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
2016
Hotărârea 8 din 2016 privind aprobarea cotizației pentru anul 2016 destinată susținerii financiare a proiectului "Sprijin financiar în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală pentru Grupul de Acțiune Locală Cricov-Provița-Prahova"
2016
Hotărârea 9 din 2016 privind implementarea proiectului "Modernizare infrastructură rutieră locala în comuna Gorgota, județul Prahova"
2016
Hotărârea 10 din 2016 privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare utilizată în anul 2016
2016
Hotărârea 11 din 2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al comunei Gorgota, județul Prahova
2016
Hotararea 12 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2016-2017 la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
2016
Hotărârea 13 pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Gorgota pentru anul 2015
2016
Hotărârea 14 privind aprobarea documentației pentru PUZ
2016
Hotărârea 15 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public privat al comunei Gorgota
2016
Hotărârea 16 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al comunei Gorgota
2016
Hotărârea 17 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota pentru 2016
2016
Hotărârea 18 privind revocarea HCL 9 din 2016
2016
Hotărârea 19 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție
2016
Hotărârea 20 privind modificarea și completarea inventarului
2016
Hotărârea 21 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gorgota anexă la HCL 23 din 1999
2016
Hotărârea 22 privind implementarea proiectului Modernizare infrastructură rutieră locală în comuna Gorgota
2016
Hotărârea 23 privind alegerea președintelui de ședință
2016
Hotărârea 24 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al comunei Gorgota
2016
Hotărârea 25 privind asocierea comunei Gorgota cu Consiliul Județean în vederea realizării obiectivului de investiții Amenajare trotuare, parcări, rigole betonate
2016
Hotărârea nr.1 din 27.06.2016 privind constituirea Comisiei de validare a Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova
2016
Hotărârea nr.2 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, ce compun Consiliul local al comunei Gorgota, judetul Prahova
2016
Hotărârea nr.3 privind constituirea Consiliului local al comunei Gorgota, județul Prahova
2016
Hotărârea nr.4 privind alegerea președintelui de ședință
2016
Hotărârea nr.5 privind alegerea viceprimarului comunei Gorgota, județul Prahova
2016
Hotărârea nr.6 pentru aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Gorgota, judetul Prahova
2016
Hotărârea nr.28 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare cămin cultural-extindere corp C1, desființare anexa C2, construire împrejmuire, alei carosabile și pietonale, parcare, utilități, branșamente și organizare de șantier, jude.Prahova, comuna Gorgota, Sat Potigrafu"
2016
Hotărârea nr.28 privind implementarea proiectului "Modernizare cămin cultural-extindere corp C1, desființare anexa C2, construire împrejmuire, alei carosabile și pietonale, parcare, utilități, branșamente și organizare de șantier, jude.Prahova, comuna Gorgota, Sat Potigrafu"
2016
Hotărârea nr.30 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Gorgota în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale sat Potigrafu, comuna Gorgota, judetul Prahova, pentru anul școlar 2015-2016
2016
Hotărârea nr.31 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gorgota, județul Prahova, anexă la HCL nr.23 din 1999
2016
Hotărârea nr.33 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici în cadrul obiectivului de investiții:"Extinedere rețele de canalizare și apă în comuna Gorgota, județul Prahova"
2016
Hotărârea nr.34 privind implementarea proiectului "Extindere rețele de canalizare și apă în comuna Gorgota, județul Prahova"
2016
Hotărârea nr.35 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova
2016
Hotărârea nr.36 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, al comunei Gorgota, judetul Prahova
2016
Hotărârea nr.37 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gorgota
2016
Hotărârea nr.38 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, al comunei Gorgota, județul Prahova
2016
Hotărârea nr.39 privind administrarea Societății Comerciale "Edil Canal Serv S.R.L."
2016
Hotărârea nr.40 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult din comuna Gorgota, județul Prahova, în anul 2016
2016
Hotărârea nr.41 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni(septembrie-noiembrie 2016)
2016
Hotărârea nr.42 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gorgota, județul Prahova, în Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director și director adjunct la unitatea de învățământ de stat Școala Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota-P.J
2016
Hotărârea nr.43 privind aprobarea rctificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, al comunei Gorgota, județul Prahova
2016
Hotărârea nr.44 privind asocierea comunei Gorgota, județul Prahova, cu Consiliul Județean Prahova, în vederea realizării obiectivului de investiții "Extindere de alimentare cu apă în comuna Gorgota-etapa II"
2016
Hotărârea nr.45 privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare în unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Întercomunitară de Apă și Canalizare
2016
Hotărârea nr.46 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Gorgota, județul Prahova
2016
Hotărârea nr.47 privind modificarea prevederilor HCL 25 din 15.04.2016 privind asocierea comunei Gorgota, județul Prahova cu Consiliul Județean Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții "Amenajare trotuare, parcări și rigole betonate pentru scurgerea apei în comuna Gorgota"
2016
Hotărârea nr.48 privind aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gorgota, județul Prahova
2016
Hotărârea nr.49 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova pentru anul 2016
2016
Hotărârea nr.50 privind modificarea prevederilor HCL nr.33 din 18.07.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici în cadrul obiectivului de investiții:Extindere rețele de canalizare și apă în comuna Gorgota, județul Prahova
2016
Hotărârea nr.51 privind modificarea prevederilor HCL nr.34 din 18.07.2016 privind implementarea proiectului "Extindere rețele de canalizare și apă în comuna Gorgota, județul Prahova"
2016
Hotărârea 52 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, al comunei Gorgota, județul Prahova
2016
Hotărârea 53 privind aprobarea înființării Ansamblului folcloric "Tradiție și continuitate" din comuna Gorgota, județul Prahova
2016
Hotărârea 54 din 2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de mobilizare până la data de 15.01.2017 prevăzută în Constractul de delegare nr.1792 din 13.09.2016
2016
Hotărârea 55 din 2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, al comunei Gorgota, judetul Prahova
2016
Hotărârea 56 din 2016 privind alegerea președintelui de ședință
2016
Hotărârea 57 din 2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova, pentru anul 2016
2016
Hotărârea 58 din 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gorgota, județul Prahova
2016
Hotărârea 59 privind constituirea dreptului de superficie prin licitație publică a unui imobile, teren intravilan în suprafață de 10564 mp
2016
Hotărârea 60 din 2016 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, al comunei Gorgota
2016
Hotărârea 61 din 2016 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, al comunei Gorgota
2016
Hotărârea 62 din 2016 privind aprobarea nivelurilor și taxelor locale pentru anul 2017 la nivelul UAT Gorgota, județul Prahova
2016
Hotărârea nr.26 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, al comunei Gorgota, judetul Prahova
2016
Hotărârea nr.27 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici în vadrul obiectivului de investiții “Amenajare trotuare, parcări și rigole betonate pentru scurgerea apei în comuna Gorgota”
2016