Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Transparență decizională

PUD-Ridicare restricție de construire zonă instituții și servicii pentru modernizare, extindere și dotare școala gimnazială(Sst=7097.89m.p.), în comuna Gorgota, Sat Potigrafu, nr.cadastral 22732, tarla 11, parcela Cc892
PUD-Ridicare restricție de construire teren zonă centrală și alte zone cu funcțiuni complexe de interes public "C" pentru amplasare spațiu comercial și amenajare drum acces
PUZ-extindere intravilan (S=1632MP) și schimbare parțială destinație teren intravilan pentru zona locuințe și funcțiuni complementare și zonă căi de comunicație...
Anunț privind intenția de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
Aviz de inspecție fiscală pentru S.C.Premium Interfinance S.R.L.
Notă de constatare în urma inspecției fiscale desfășurate în data de 20.11.2019 la S.C.Premium Interfinance S.R.L.-Comuna Gorgota, județul Prahova, sat Potigrafu, T50 P528...
Proiect Raport Inspectie Fiscala-S.C.Premium Interfinance S.R.L.-Incheiat la 24.12.2019
Hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 la nivelul Comunei Gorgota, județul Prahova
Anunț privind intenția de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la soluționarea cererilor înregistrate la Primăria Gorgota sub nr.814 din 2020 și 1442 din 2020
Anunț privind intenția de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la soluționarea cereri de închiriere a unei suprafețe de pășune înregistrată de Primăria Gorgota sub nr.50 din 28.03.2018
Anunț privind intenția de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate, aIndicatorilor tehnico-economici și a finanțării proiectului "Amenajare interseție cu sens giratoriu pe DN1 la Km 42+500, în comuna Gorgota, sat Potigrafu,, județul Prahova"
Anunț privind intenția de elborare a unui proiect de hotărâre cu privire la însușirea documentației cadastrale în vederea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică locală a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local "Amenajare intersecție cu sens giratoriu pe DN1 la KM 42+500, în comuna Gorgota, sat Potigrafu, județul Prahova"
Anunț privind intenția de elaborare a unui proiect de hotărâre privind aprobarea institurii unei taxe pentru racordarea la rețeaua publică de canalizare a utilizatorilor din comuna Gorgota, județul Prahova
Anunț privind închirierea pășunilor UAT Gorgota, Județul Prahova, prin închiriere directă.
Hotărârea nr.1 din 23.06.2020 privind îndeplinirea calității de participant la ședința de atribuire directă a pajiștilor proprietate privată a Comunei Gorgota pentru dl. Sidoreac Valentin.
Hotărârea nr.2 din 23.06.2020 privind îndeplinirea calității de participant la ședința de atribuire directă a pajiștilor proprietate privată a Comunei Gorgota pentru dna. Chivu ELena Cornelia.
Hotărârea nr.3 din 23.06.2020 privind îndeplinirea calității de participant la ședința de atribuire directă a pajiștilor proprietate privată a Comunei Gorgota pentru S.C.Mega Construct Ltd S.R.L..
PUD-Ridicare restricție de construire pentru amplasare spălătorie auto și locuință și amenajare drum acces (Sstud=6647 m.p.) din com.Gorgota, sat Potigrafu, nr. cadastral 20423...
DISPOZIŢIE privind soluţionarea contestaţiilor formulate de SC PREMIUM INTERFINANCE SRL, împotriva Raportului de inspecţie fiscala nr. 543 din 27.01.2020, a Deciziei de impunere nr. 65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2017, a Deciziei de impunere nr.65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2018, a Deciziei de impunere nr.65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2019, a Deciziei de impunere nr.65 din 27.01.2020 privind obliga,tiile fiscale suplimentare aferente anului 2020, a Deciziei de impunere nr.513 din 16.03.2021 privind obligaţiile fiscale aferente anului 2021 si a Adresei nr. 4578 din 13.09.2021
Anunț privind organizarea unei ședințe publice în data de 29.11.2022, orele 16.30
Anunț privind deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a urmatorului proiect de hotarare: „ Proiectul Hotararii Consiliului local privind stabilirea IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2023 ".
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Gorgota, judetul Prahova, pe anul 2022
Proiectul de hotărâre privind Asocierea U.A. T. Comuna Gorgota şi U.A. T. Judeţul Prahova În vederea realizării obiectivului de interes public „Modernizare, extindere şi dotare Şcoală Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, Judeţul Prahova„
Anunț privind organizarea unei ședințe publice în data de 13.12.2022, orele 16.30
Anunț privind elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Numarului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Gorgota, judetul Prahova anul 2023.
Anunț privind elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea„ Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncii a beneficiarilor de venit minim garantat" la nivelul Comunei Gorgota,Judeţul Prahova, pentru anul 2023
Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ „Proiect de hotărâre privind constatarea Încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Hornea Gheorghe, ca urmare a decesului acestuia şi vacanta rea unui post de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Gorgota,judeţul Prahova,,.
Anunţ referitor la elaborarea unei şedinţe publice în data de 22 decembrie 2022, ora 15.30, la adresa din Comuna Gorgota, sat Gorgota nr. 70 - sediul Primăriei Comunei Gorgota.
Anunţ referitor la elaborarea unor proiecte de act normativ Proiectul de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare rezultat la finele anului 2022 in valoare de 7848.36 și Proiectul de hotarare pentru aprobarea listei de investitii provizorii pentru anul 2023
Anunt referitor la elaborarea unui proiect de act normativ Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanţie nr. 393 din 10.08.2017 de la Fondul Naţional de garantare a Creditelor pentru realizarea investiţiei„ EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA.
Anunt referitor la elaborarea unui proiect de act normativ Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanţie nr. 410 din 17.08.2017 de la Fondul Naţional de garantare a Creditelor pentru realizarea investiţiei„ MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA.
Anunț privind deschiderea procedurii de transparenta decizionala pentru Proiectul de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar al anului 2022 si utilizarea in in anul 2023 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.
Anunț privind deschiderea procedurii de transparenta decizionala pentru Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024- 2026 al comunei Gorgota, judetul Prahova