Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Comisii de specialitate

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură şi gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
Comisia pentru pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement